Brak produktów w koszyku.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO SPEŁNIANIA WOBEC OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW W ZWIĄZKU Z NAWIĄZYWANIEM WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM/KONTRAHENTEM, W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH OD TAKIEJ OSOBY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fitomento Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ulica Al. Jana Pawła II 96, 21-500 (zwany dalej Administratorem).  Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy e-maila: kontakt@fitomento.com

2.Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

– prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

– prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

– prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności; koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę Biura Administratora; ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne, audytorzy zewnętrzni i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacja rachunkową co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.