Sugestie

Uncategorised

Regulamin sklep Internetowy Fitomento

 

Regulamin sklepu internetowego Fitomento.com

 §1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Fitomento.com dostępny pod adresem internetowym www.fitomento.com prowadzony jest przez  Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 §2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca -  Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem www.fitomento.com  prowadzony przez Sprzedawcę
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Adres siedziby Sprzedawcy: Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlask 21-500

§4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.

 

 §5 Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
 5. Produkty stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.

 §6 Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Klient wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że informacje w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadcza, że informacje te nie naruszają praw osób trzecich.

 §7 Zasady składania Zamówienia 

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać je do wirtualnego koszyka

b) zarejestrować konto, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, w tym w szczególności: a. Imię i nazwisko, b. Dokładny adres dostawy, c. Numer telefonu komórkowego, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).

d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.; 

2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 §8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska.

b) Przesyłka do Paczkomatów

2. Istnieje możliwość złożenia zamówienie bez obowiązku zapłaty przy użyciu kodu rabatowego.

 

 §9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 

 

b) W przypadku zamówienia produktów możliwych do zakupu jedynie za kod - od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7. Termin realizacji zamówienia dotyczy dni roboczych.

8. Sprzedawca nie odpowiada za nieprzewidziane opóźnienia ze strony firmy kurierskiej, która realizuje dostawę produktów.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka z towarem nie dotarła do adresata. W takim przypadku, Klientowi nie należy się zwrot pieniędzy.

10. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu wskazanym przez niego, jako miejsce odbioru towaru w terminie odbioru zamówienia, Sprzedawca może odstąpić od umowy, przy czym kwota wpłacona tytułem ceny może zostać zarachowana na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.

 

 §10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Koszt odesłania towaru do Fitomento w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 §11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Jeśli przesyłka jest uszkodzona, należy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody. W protokole należy spisać widoczne uszkodzenia opakowania zewnętrznego, ewentualnie produktów.
 4. Reklamacja na uszkodzoną przesyłkę nie będzie rozpatrywana bez przesłania skanu wymaganego protokołu oraz zdjęć przesyłki.
 5. Reklamację na produkt lub/ i przesyłkę należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 6. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta produkt posiada, a także udokumentować rzeczoną wadę zdjęciami.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
 9. W przypadku, gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte taką reklamacją, należy podać numer konta, na które taki zwrot zostanie dokonany.
 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 §12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 §14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży

3. Dane w celach marketingowych wykorzystywane są tylko jeżeli Klient wyrazi na to zgodę w specjalnym oświadczeniu.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. W przypadku realizacji zamówień bez obowiązku zapłaty dane nie są przekazywane do pośrednika płatności.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym poza uczestniczącymi bezpośrednio w procesie realizacji zamówienia, są nimi:

a) InPostPolska sp. z o.o.,

b) UPS Polska sp. z o.o.,

c) PayPro S.A. - serwis przelewy24

d) Blue Media S.A. 

9. W przypadku realizacji zamówień z wykorzystaniem kodów otrzymanych od pracodawcy z, administrator systemu może na żądanie pracodawcy w celu weryfikacji realizacji umowy sprzedaży, udostępnić dane osób, które zrealizowały kupon rabatowy. Dane te obejmują tylko imię nazwisko i datę realizacji kuponu, nie są więc danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ponieważ nie zawierają  informacji identyfikujących daną osobę. 

 §15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Serwisie. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub/i zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DO SPEŁNIANIA WOBEC OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW W ZWIĄZKU Z NAWIĄZYWANIEM WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM/KONTRAHENTEM, W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH OD TAKIEJ OSOBY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fitomento Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ulica Al. Jana Pawła II 96, 21-500 (zwany dalej Administratorem).  Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
2.Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.
 
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 
- nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,
 
- prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,
 
- prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 
- wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 
- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności; koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę Biura Administratora; ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne, audytorzy zewnętrzni i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacja rachunkową co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Stwórz swój plan treningowy z Planerem Trenigów


Regularne treningi to klucz do osiągnięcia sukcesu. Jak pamiętać o wykonaniu treningu? Zdarzyło Ci się obiecywać sobie, że poćwiczysz w następnym tygodniu, ale w dniu treningu zupełnie o nim zapominałeś? Mamy na to proste rozwiązanie! Planuj swoje treningi w przyszłości, a my przypomnimy Ci o nich we właściwym dniu! Jak to zrobić? Wystarczy korzystać z Planera treningów. To dodatkowa funkcja, za pomocą której możesz stworzyć swój plan treningowy i otrzymywać od nas przypomnienia o zaplanowanych treningach. Dzięki temu jeszcze łatwiej osiągniesz swój cel. Zaproś znajomych do Fitomento i korzystaj za darmo z Planera Treningów!  

 

Stwórz swój plan treningowy

 

Jak działa Planer Treningów?

 

01 Planujesz

02 Zaznaczasz

03 Otrzymujesz przypomnienie

04 Wykonujesz trening

05 Zdobywasz punkty

06 Jesteś bliżej celu!

 

Dlaczego warto planować treningi?

 

 • To dodatkowa motywacja, dzięki której zaczniesz regularnie trenować i łatwiej osiągniesz swój cel!

 • Dzięki naszym przypomnieniom nigdy nie zapomnisz o treningu.

 • Planowanie treningów w przyszłości ułatwi Ci stałe podnoszenie swojej poprzeczki i osiąganie lepszych efektów.

 • Jeśli stworzysz plan treningowy i go zrealizujesz, poczujesz ogromną satysfakcję, która stanie się źródłem motywacji do dalszych wyzwań!

 • Jeśli wiesz, że coś zaplanowałeś i postanowiłeś wykonać, zapisałeś to, a we właściwym momencie otrzymujesz przypomnienie, osiągnięcie sukcesu staje się naprawdę proste!

 

Wystarczy, że zaprosisz 10 znajomych do korzystania z Fitomento, a otrzymasz darmowy dostęp do Planera Treningów.

 

Jak zaprosić znajomych do korzystania z Fitomento?

 • Zaloguj się na Fitomento: www.fitomento.com

 • Zaproś 10 znajomych do korzystania z Fitomento. Możesz to zrobić dwoma sposobami:

 • Zapraszając znajomych przez Facebook. W tym celu kliknij przycisk: 'Zaproś znajomych’, znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu, wybierz znajomych, których chcesz zaprosić i zatwierdź, klikając przycisk ‘Gotowe’ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

 • Zapraszając znajomych używając adresów mailowych. W tym celu wejdź na swój profil, następnie przejdź do zakładki ‘Znajomi’. Wybierz opcję ‘zaproś znajomych’ i w odpowiedniej rubryce wpisz ich adresy mailowe, oddzielając je przecinkami.

 • Z momentem wysłania zaproszeń automatycznie uzyskasz bezpłatny dostęp do Planera Treningów.

 

Jak zaplanować trening?

Wystarczy, że klikniesz przycisk ‘Dodaj trening’ (prawy górny róg ekranu), stworzysz trening (patrz FAQ pyt.nr1), a następnie klikniesz przycisk ‘Zaplanuj’, wybierzesz dzień, w którym chcesz wykonać trening i zatwierdzisz wybraną datę. W dniu treningu otrzymasz od nas przypomnienie.

Do swojego planu treningowego możesz włączać również treningi stworzone wcześniej przez Ciebie lub innych Użytkowników. W tym celu wejdź do ‘Moich treningów’ lub ‘Treningów Użytkowników’, wybierz trening, który zamierzasz wykonać i kliknij przycisk ‘Zaplanuj’ przy konkretnym treningu. Następnie określ datę i zatwierdź.

 

Gdzie mogę zobaczyć, jakie treningi zaplanowałem?

Oprócz otrzymywanych od nas przypomnień, w każdej chwili możesz sprawdzić, jakie treningi zaplanowałeś, korzystając z Kalendarza. Wystarczy, że wejdziesz do zakładki ‘Statystyki’ (klikając przycisk ‘Statystyki’ na górnym pasku ekranu). Kalendarz, w którym zaznaczane są wykonywane przez Ciebie treningi, prezentuje również treningi, które zaplanowałeś. Najeżdżając kursorem na dzień, w którym zaznaczony jest zaplanowany trening, zobaczysz szczegóły (jaki trening zaplanowałeś, razem z wyszczególnieniem poszczególnych ćwiczeń i ich powtórzeń, a także liczbę punktów, jaką zdobędziesz po wykonaniu treningu).

 

Jak usuwać zaplanowany trening?

Korzystając z Kalendarza możesz również usuwać zaplanowane wcześniej treningi. W tym celu kliknij w Kalendarzu trening, który chcesz usunąć. Pojawi się okno z wypisanymi  ćwiczeniami wchodzącymi w skład treningu. Aby usunąć zaplanowany trening, kliknij przycisk ‘Usuń’ znajdujący się w lewym dolnym rogu okna.

Zaplanowane treningi możesz zobaczyć w każdej chwili w swoim Kalendarzu (Kalendarz znajduje się w zakładce Statystyki). W tym celu wejdź do zakładki ‘Statystyki’ klikając przycisk ‘Statystyki’ znajdujący się w pasku w górnej części ekranu.

Zacznij korzystać z Planera Treningów już teraz! To dodatkowa motywacja, dzięki której zaczniesz regularnie trenować :-) Zaproś znajomych i stwórz swój plan treningowy!

Rozgrzewka i rozciąganie

Każdy trening bez względu na to czy jest to trening siłowy, aerobowy, ogólnorozwojowy czy inny powinien być poprzedzony rozgrzewką. Standardowa rozgrzewka może trwać około 10 – 15 minut lub, jeśli ktoś ma więcej czasu, nawet do 30 minut. Ćwiczenia rozgrzewkowe mają na celu przygotowanie ciała do wzmożonej aktywności fizycznej i wysiłku. Składają się one z różnego rodzaju wymachów, obrotów, zawierają elementy rozciągania (stretchingu). Wiele podstawowych ćwiczeń może być również ćwiczeniami rozgrzewkowymi w zależności od poziomu zaawansowania ćwiczącego. Ilość powtórzeń ćwiczeń rozgrzewkowych każdy powinien ustalić sobie sam, tak aby po ich wykonaniu nie być zmęczonym a jedynie gotowym na cięższy wysiłek.

 

Ćwiczenia rozgrzewkowe, które polecam każdemu i które stosuję sam w codziennej praktyce treningowej stanowią około 15 minutowy zestaw podstawowych ćwiczeń rozgrzewających stawy, rozciągających ścięgna, delikatnie przyspieszających pracę serca. Zazwyczaj rozpoczynam od górnych części ciała, kończąc na dolnych a w miarę możliwości, na koniec, stosuję elementy skipowo biegowe:

 

Szyja

Ugięcia szyi na lewo, prawo, do przodu, to tyłu; obrót głowy w lewo i prawo.

Kończyny górne

Wymachy rękoma na boki przy jednoczesnym ściąganiu łopatek razem; obroty ramionami na przemian do przodu i do tyłu, razem i pojedynczo; rozgrzewka nadgarstków; obroty i dynamiczne zgięcia w stawach łokciowych; wymachy rękoma na boki w opadzie; wymachy rękoma jak w ćwiczeniu „pajace” jednak bez ruchu nogami; inne dowolnie wybrane ćwiczenia, których wykonanie przygotuje kończyny górne do ćwiczeń.

Obręcz barkowa, klatka piersiowa, biodra

W staniu w rozkroku opady tułowiem w przód; opady tułowiem raz do jednej nogi, drugi raz do drugiej; ugięcie ciała w biodrach, raz na lewo, raz na prawo; obroty całego ciała raz na lewo, raz na prawo w takim sposób, żeby spojrzeć za siebie a jednocześnie aby stopy pozostawały na podłożu w bezruchu; w staniu ze stopami razem – obroty biodrami raz w lewo, raz w prawo; skłony ciała do stóp starając się zachować wyprost w kolanach; pompki przy ścianie; oraz wiele innych.

Kończyny dolne

Wspięcia na palce obu stóp; przysiady z ciężarem własnego ciała; obroty kolanami na zewnątrz i do wewnątrz; zarzucanie nogi na drabinkę lub niską poręcz a następnie skłony rozciągające mięśnie dwugłowe; wszelkiego rodzaju wymachy nogami na przemian, na boki, do tyłu, do przodu; lekkie podskoki w miejscu; podskoki z nogi na nogę w miejscu; obroty w stawie skokowym; ugięcie nogi w kolanie i złapanie się za stopę przyciągając ją jednocześnie do pośladków.

Ćwiczenia na podłodze

O ile jest taka możliwość zawsze stosuję co najmniej kilka ćwiczeń rozgrzewkowych w siadzie lub leżeniu na podłodze. Mogą to być różnego rodzaju zgięcia i wyprosty nóg w leżeniu lub w siadzie; ćwiczenia rozciągające takie jak na przykład siad płotkarski; pojedyncze brzuszki; odwodzenie i przywodzenie nóg w leżeniu bokiem; skłony w kierunku stóp w siadzie płaskim.

Podstawowe ćwiczenia biegowe

Jeśli trening odbywa się na świeżym powietrzu do podstawowych ćwiczeń rozgrzewkowych najlepiej dodać proste ćwiczenia biegowe. Będą to skipy A i C w miejscu lub przemieszczając się; różnego rodzaju podskoki rozgrzewkowe; skipy B i D; lekkie przebieżki.

 

Ilość ćwiczeń i elementów rozgrzewkowych jest nieograniczona, wybór jest dość szeroki, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętać należy również o tym, że w celu zachowania odpowiedniej kondycji mięśni, po zakończonym treningu warto wykonać kilka ćwiczeń rozciągających podstawowe partie mięśniowe. Ćwiczenia rozciągające, wykonywane po zakończonym treningu pozwalają również na „wyciszenie” organizmu i powrót do tętna spoczynkowego.

Zachęcam do stosowania rozgrzewki i polecam ją ze względu na niewątpliwe zalety. Bez niej faza główna treningu może doprowadzić nieraz do niechcianych kontuzji i urazów. Dlatego warto poświęcić pierwsze 10 – 15 minut na proste ćwiczenia rozgrzewające.

 

 

Kacper Burdziński

Trener personalny

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

   DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Fitomento"), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) 
 2. Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu Fitomento.
 3. Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Fitomento Sp. z o.o. przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:
 • Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy)oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 • Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.
 • Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH RZETWARZANYCH PRZEZ FITOMENTO 
 • Podanie danych przy rejestracji w portalu jest dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto w Fitomento.com i korzystać z opcji zakupów po rejestracji. 
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji marketingowych od Fitomento

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

2. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Uzytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. 

3.Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Fitomento korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Fitomento. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .Użytkownik może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 2. Witryna www.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.

PLIKI COOKIES

 1. Portal Fitomento używa mechanizmu cookies. Cookies to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Mechanizm cookies, poprzez zapisywanie krótkich, anonimowych informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Celem takiego działania jest udoskonalanie Serwisu, udostępnienie możliwości personalizacji usług, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają.
 2. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Fitomento lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 3. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy oraz do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności. Dowiedz się, jak Google używa danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 4. Stosowane na stronach Fitomento pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-  tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności

-  optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;

-  mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785)

Regulamin

 

Art. 1. Pojęcia i definicje

 1. Fitomento– Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144.
 2. Serwis/Portal  - portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.fitomento.com prowadzony przez Fitomento.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 4. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Fitomento Sp. z o.o. 
 5. Użytkownik - osoba, która korzysta z Usług świadczonych przez Fitomento oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fitomento na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.
 7. Usługi Płatne – usługi świadczone przez Fitomento odpłatnie na rzecz Użytkowników.
 8. Usługi Bezpłatne - wszystkie Usługi świadczone w przez Fitomento w Serwisie, które nie stanowią Usług Płatnych.
 9. Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Fitomento.
 10. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie oraz tworzone i wykonywane przez Użytkownika treningi.
 11. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.fitomento.com/index.php/rejestracja oraz w ramach innych formularzy, których uzupełnienie niezbędne jest do prawidłowego świadczenia Usług przez Fitomento informacje, przetwarzane przez Fitomento w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Fitomento, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 12. Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
 13. Konto– dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on Dane i zarządza nimi.
 14. Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca Dane udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Fitomento na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Fitomento a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 16. Wiarygodna Wiadomość- wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Fitomento (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.
 17. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 18. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych w danym okresie; Długość trwania Abonamentu może różnić się w zależności od rodzaju Usługi Płatnej. Długości trwania Abonamentów dla poszczególnych Usług Płatnych wyszczególnione są na stronie internetowej Serwisu: https://www.fitomento.com/wykup-dostep i stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.

Art. 2. Informacje podstawowe

 1. Serwis Fitomento jest serwisem oferującym usługi opisane w poniższym regulaminie. Każda osoba korzystająca z serwisu i jego usług oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu, akceptuje jego warunki i dobrowolnie zgadza się przestrzegać postanowień zawartych w tym dokumencie.
 2. Serwis Fitomento jest serwisem bezpłatnym, za wyjątkiem Usług Płatnych.
 3. Informacje o Usługach Płatnych i ich cenach dostępne są na stronach Serwisu je opisujących.
 4. Serwis Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje działań związanych z korzystaniem z jego Usług.
 5. Regulamin określa zasady działania Serwisu Fitomento funkcjonującego pod domeną: https://www.fitomento.com/ oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fitomento jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 8. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

9.      Zawarcie umowy świadczenia Usług Bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Osobę. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług Bezpłatnych wymaga zarejestrowania w Serwisie.

10.  Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług Płatnych wymaga zarejestrowania w Serwisie. 

11.  Zawarcie umowy świadczenia Usług Płatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

12. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są Usługi Płatne ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych Usług przez Fitomento następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy oraz świadczenia dokonane przez Fitomento w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

13. Usługi Płatne i Usługi Bezpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

14. Usługi świadczone są w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

15. Fitomento informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Fitomento a Użytkownikiem. Fitomento zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

16. Fitomento zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, jednakże Fitomento zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

17. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w art 2. ust. 12 Regulaminu Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Użytkownik składa Fitomento oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Fitomento wskazany w art. I ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownikowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Fitomento otrzymało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami.

18. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

19. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

20. Publikowaneprzez Użytkowników w Serwisie treści w postaci: informacji, komentarzy, recenzji lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.

 

Art. 3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, al. Jana Pawła II 96.
 2. Prowadzenie przez Fitomento Serwisu obejmuje przede wszystkim:

2.1.stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez Fitomento Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami, a także:

2.2.stworzenie platformy umożliwiającej Użytkownikom:

-  korzystanie z bazy ćwiczeń i treningów oraz tworzenie przez Użytkowników własnych treningów z wykorzystaniem dostępnej w Serwisie bazy ćwiczeń,

- zbieranie punktów poprzez zatwierdzanie wykonanych ćwiczeń i treningów,

- obserwowanie swoich postępów w zakresie aktywności fizycznej,

2.3.udostępnianie przez Fitomento przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych,  

2.4.świadczenie Usług. 

3.      Niezbędnym dla korzystania z Usług jest:

a.        posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem (przeglądarką internetową) służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu,

b.      Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.

c. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt a) powyżej, obsługa skryptów Java Script;

4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

Art. 4.  Korzystanie z usług serwisu

1.      Użytkownikiem Serwisu mogą być tylko osoby dorosłe, które zaakceptowały Regulamin.

2.      Niektóre z Usług dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

2.1  posiadają Konto w Serwisie,

2.2  zalogowali się do swojego Konta w Serwisie,

2.3  opłacili poszczególne Usługi, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,

2.4  przed przystąpieniem do korzystania z Usług ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z Usług,

3.      Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4.      Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Fitomento Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne.

5.      W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Fitomento.

6.      Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem https://www.fitomento.com/index.php/rejestracja  oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

7.      Użytkownik  Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych. Dodatkowe Dane Użytkownik może, ale nie musi uzupełnić na swoim profilu po zalogowaniu się do Serwisu.

8.      Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.

9.      Serwis może w dowolnym momencie zawiesić dostarczanie Usług Bezpłatnych każdemu Użytkownikowi. W szczególnych przypadkach Serwis ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny takiego działania.

10.  Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z Regulaminem.

11.  Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania treści erotycznych, nieetycznych, niezgodnych z prawem.

12.  Użytkownikowi zabrania się publikowania treści obraźliwych i o charakterze ofensywnym.

13.  Użytkownikowi zabrania się reklamy, promocji innych podmiotów, wysyłania niechcianych wiadomości innym Użytkownikom serwisu. Karą jest usunięcie Konta.

14.  Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

15.  Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

16.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

17.  Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania materiałów pomocniczych i reklamowych (Fitomento oraz Partnerów Fitomento) na adres e-mail podany przy rejestracji przez Użytkownika.

18.  Informacje o zakupie, cenach i rozliczeniach znajdują się na odpowiednich stronach Serwisu.

19.  Użytkownicy wykonujący ćwiczenia w związku z korzystaniem z Usług powinni szczególną uwagę zwracać na:

a. uważne i odpowiedzialne wykonywanie ćwiczeń,

b. wykonanie przed ćwiczeniami rozgrzewki, co pomoże uniknąć urazów,

c. to, że ćwiczenia przeznaczone są dla osób zdrowych, nieposiadających przeciwwskazań od lekarza na wykonywanie ćwiczeń,

d. to, że poziom zaawansowania i intensywność treningu należy dostosować do wydolności swojego organizmu,

e. upewnienie się przed treningiem, że wokół Użytkownika znajduje się wystarczająco dużo miejsca, umożliwiającego swobodne wykonywanie ćwiczeń,

f. to że, zalecane jest wykonywanie ćwiczeń na macie do ćwiczeń co zminimalizuje ryzyko poślizgnięcia się i urazu,

 g. to, że przed wykonywaniem ćwiczeń należy skonsultować się z odpowiednim lekarzem,

i. to, że niektóre ćwiczenia mogą być nieodpowiednie dla pewnych osób, a próby ich wykonania mogą przyczynić się do kontuzji,

j. to, że żadne informacje zawarte w serwisie  Fitomento nie mogą być traktowane jako porady lekarskie.

24. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki korzystania z Usług, w tym za skutki wykonywania ćwiczeń fizycznych.

25. Użytkownik przed rozpoczęciem, wdrożeniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek informacji, danych dostępnychw Serwisie, konsultuje się z lekarzem i ustala z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzi także na bieżąco w trakcie korzystania z planów treningowych przygotowanych dla niego w ramach Usług. Użytkownik  wykorzystuje dostępne na Portalu Dane oraz korzysta z Usług na własną odpowiedzialność.

26. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

26.1.zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

26.2.dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;

26.3.wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Fitomento, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych lub dodanych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

26.4.zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Fitomento Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

26.5.wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Konto Użytkownika informacji systemowych (powiadomień, wiadomości od Fitomento oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu);

26.6.umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;

26.7.jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

26.8.   akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

26.9.   akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Fitomento w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań, rozpowszechniają treści erotyczne, nieetyczne, niezgodne z prawem, obraźliwe, ofensywne;

26.10.   akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Fitomento wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam;

26.11.   w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Fitomento zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

 

Art. 5. Usługi Bezpłatne

 

1.      Usługami Bezpłatnymi są wszystkie usługi świadczone przez Fitomento w Serwisie, które nie stanowią Usług Płatnych.

2.      Zawarcie umowy świadczenia Usług Bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Osobę. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług Bezpłatnych wymaga zarejestrowania w Serwisie.

 

Art. 6. Usługi Płatne

A.     Zakres Usług Płatnych

1.      Usługami Płatnymi świadczonymi przez Fitomento są:

1.1.   opcja premium 85 treningów Fitomento+ na okres ważności Abonamentu składająca się z odpowiedniej liczby treningów, a także możliwości korzystania ze statystyk: Wymiary i waga.

1.2. Plany treningowe, których charakterystyka opisana jest na wybranych stronach serwisu.

2.      Treningi, o których mowa w ust.1 pkt.1.1 niniejszego artykułu, udostępniane są Użytkownikowi w Serwisie w specjalnej zakładce ‘85 treningów Fitomento+’.

3.      Plany treningowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2. niniejszego artykułu, udostępniane są Użytkownikom na wybranych stronach serwisu

4.      Usługi Płatne dokładnie opisane są na stronach internetowych: https://www.fitomento.com/85-treningow-fitomento , https://www.fitomento.com/plan-treningowy , https://www.fitomento.com/plan-treningowy-spalanie , https://www.fitomento.com/plan-treningowy-na-mase , https://www.fitomento.com/plan-treningowy-na-mase-dla-zaawansowanych i stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.

5.      Długość trwania poszczególnych Abonamentów na poszczególne Usługi Płatne wyszczególnione są na stronie internetowej Serwisu: https://www.fitomento.com/wykup-dostep i stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.

6.      W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Płatnych Użytkownik winien:

6.1. posiadać aktywne Konto w Serwisie

6.2. dokonać wyboru Usługi Płatnej, z jakiej chce skorzystać,

6.3. oświadczyć, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez Fitomento poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym,

6.4.  przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, dokonać opłaty wybranego Abonamentu.

B.     Warunki korzystania z Usług Płatnych

1.      Zawarcie umowy świadczenia Usług Płatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

2.      Umowa świadczenia Usługi Płatnej rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa Płatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.

3.      Rozpoczęcie świadczenia Usług Płatnych nastąpi, z zastrzeżeniem ust.14 niniejszego art., na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty.

4.      Fitomento oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z Usług Płatnych ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Usług Fitomento, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z Usług Fitomento. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Fitomento, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej. Wynagrodzenie Fitomento z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.

5.      Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z Usług Płatnych lub Usług Bezpłatnych skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

6.      Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że treningi oraz plany treningowe oferowane w ramach Usług mimo, iż przygotowywane zostały z należytą starannością, w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Fitomento nie ponosi odpowiedzialności.

7.     Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że  nie wszystkie ćwiczenia mogą być odpowiednie dla każdej osoby, a każda aktywność fizyczna może wiązać się z ryzykiem kontuzji. Żadna informacja zawarta w ramach oferowanych usług nie może być traktowana jak porada lekarska. 

8.     W przypadku braku dostępności w danym momencie Usługi Płatnej, Użytkownik może skontaktować się z Fitomento drogą elektroniczną w celu dokonanie ewentualnej rezerwacji.

9.      Treningi, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach Usługi Płatnej, Użytkownik może wykorzystywać tylko we własnym zakresie, tj. nie może udostępniać tych treningów innym osobom, w tym innym Użytkownikom Serwisu.

 

C.     Opłaty

1.      Jednym z warunków korzystania przez użytkownika z Usług Płatnych jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu.

2.      Ceny poszczególnych Usług Płatnych publikowane są na stronie: https://www.fitomento.com/wykup-dostepi stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.

3.      Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4.      Uruchomienie zamówionej Usługi Płatnej następuje po wpłynięciu należności na konto Fitomento lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Okres Abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do Usługi, a nie od daty dokonania zamówienia.

5.      Należność za zamówioną Usługę Użytkownik może uregulować w następujący sposób:

5.1.      płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Płatność za pomocą przelewu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, będącego operatorem płatności. Operatorem płatności za Usługi Płatne jest Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis Przelewy24.pl.  Po wybraniu opcji płatności Użytkownik przekierowywany jest do stosownej strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym. Sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym systemem potwierdzeń gwarantujących, iż przekazane pieniądze trafią na konto Serwisu i zostaną odpowiednio skojarzone z dokonaną transakcją.

5.2.      płatność bezpośrednio na konto Spółki. W przypadku tej opcji, Użytkownik kontaktuje się z Fitomento pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po otrzymaniu numeru konta, Użytkownik dokonuje przelewu żądanej kwoty na konto Fitomento, a następnie przesyła potwierdzenie przelewu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługa Płatna zostanie uruchomiona na koncie Użytkownika w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie Fitomento.

6.      Dokument dowodu zakupu (faktura VAT) wysyłany jest na życzenie Użytkownika.

7.      Po wygaśnięciu opłaconego okresu Abonamentu dostęp do Usługi Płatnej jest zablokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania Abonamentu na kolejny okres.

 

Art.7 . Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Fitomento"), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) 
 2. Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu Fitomento.
 3. Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

Art. 8. Ochrona prywatności

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Fitomento Sp. z o.o. przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:
 • Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy)oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 • Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.
 • Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH RZETWARZANYCH PRZEZ FITOMENTO 
 • Podanie danych przy rejestracji w portalu jest dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto w Fitomento.com i korzystać z opcji zakupów po rejestracji. 
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji marketingowych od Fitomento
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 • Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
 • Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Uzytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. 
 • Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 
OCHRONA PRYWATNOŚCI
 • Fitomento korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Fitomento. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .Użytkownik może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • Witryna www.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.
PLIKI COOKIES
 • Portal Fitomento używa mechanizmu cookies. Cookies to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Mechanizm cookies, poprzez zapisywanie krótkich, anonimowych informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Celem takiego działania jest udoskonalanie Serwisu, udostępnienie możliwości personalizacji usług, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają.
 • Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Fitomento lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 • Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy.
 • Stosowane na stronach Fitomento pliki cookies wykorzystywane są w celu:
-  tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
 
-  optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;
 
-  mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785)
 

Art. 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

1.      Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Fitomento Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500.

2.      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3.      Reklamacje należy składać w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

4.      Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia przez Fitomento (a gdyby to nie było możliwe, Fitomento poinformuje Użytkownika w tym okresie,kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona), a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Fitomento stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z Usługami. 

5.      Postanowienia ust. 1-4 powyżej znajdują zastosowanie zarówno do reklamacji dotyczących Usług Płatnych, Usług Bezpłatnych, jak też stanowią tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Art. 10. Zablokowanie i/lub usunięcie konta

1.      Fitomento ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

2.      Fitomento ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

3.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

4.      Usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie stanowi:

4.1. wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie Usług Bezpłatnych,

4.2. rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług Płatnych na zasadach określonych przepisem art. 746 kodeksu cywilnego.

5.      Usunięcie ‘konta przez Użytkownika następuje w drodze następującej procedury: należy zalogować się na www.fitomento.com, przejść do zakładki ‘Mój profil’, następnie ‘edytuj profil’, nacisnąć znajdujący się po prawej stronie przycisk ‘Usuń konto’ i potwierdzić chęć usunięcia konta.   Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

6.      Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

7.      Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

7.1.należytego rozliczenia Usług w ramach Portalu;

7.2.należytego zakończenia wykonywania Usług na rzecz Użytkownika;

7.3.objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

8. Umowa może zostać rozwiązana przez Fitomento poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:  

8.1.podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Fitomento;

8.2.umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;  

8.3.otrzymania przez Fitomento Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;  

8.4.otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;

8.5.kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

9. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Fitomento zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Fitomento.

10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez  Fitomento to, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Fitomento.  

11. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Fitomento zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług.

 

Art. 11. Tryb powiadamiania o naruszeniu regulaminu

1.      O naruszeniu regulaminu uczestnicy mogą informować Fitomento pod adresem internetowym https://www.fitomento.com/index.php/kontakt

2.      Zgłoszenie naruszenia regulaminu powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej naruszenie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia dokładną datę zdarzenia.

3.      Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Fitomento.

 

Art. 12. Odpowiedzialność Fitomento

1.      Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Fitomento informacji, ćwiczeń, treningów, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2.      Fitomento zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

3.      Fitomento nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 

4.      Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania Serwisu

5.      Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych, informacji zawartych na stronach Fitomento. Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z korzystaniem z udostępnianej przez Fitomento bazy ćwiczeń, czy treningów.

6.      Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7.      Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Fitomento w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

8.      Fitomento zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące do podejmowania jakichkolwiek decyzji, jako porada lekarska.

9.      Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.fitomento.com, do których linki zawarto w Serwisie.

 

Art. 12.  Prawa własności intelektualnej

1.      Wszystkie treści i obrazy w tym artykuły, informacje, filmy, materiały udostępniane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług są własnością Fitomento, Partnerów lub osób trzecich działających w imieniu lub współpracujących z Fitomento, kopiowanie ich i wykorzystywanie bez zgody właściciela jest surowo zabronione.

2.      Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Fitomento poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3.      Baza ćwiczeń z filmami i opisami znajdująca się w Serwisie Fitomento.com chroniona jest prawem autorskim. Zabronione jest jej kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób.

4.      Nazwa, logotyp oraz headline Fitomento są własnością niematerialną Fitomento, bez zgody właściciela nie mogą być powielane i używane.

5.      Zasadnicze funkcjonalności platformy Fitomento, pozostają własnością intelektualną Fitomento. Przyjęty w na stronach Fitomento wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

6.      Fitomento zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.   

7.      Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Fitomento udostępnia na stronach Fitomento na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

8.      Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Fitomento, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

9.      Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Fitomento nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

10.  Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Fitomento jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

11.  Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści.

12.  Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Fitomento treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

13.  Użytkownicy udostępniający na stronach Fitomento treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Fitomento niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

14.  Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług oraz wygląd i treść Serwisu stanowią własność Fitomento i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Fitomento na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

 

Art. 13. Prawa Autorskie

1.      Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Fitomento niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

 

Art. 14. Postanowienia końcowe

1.      Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

2.      Fitomento zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

3.      Zmiana Regulaminu:

3.1.1  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.1.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.1.3W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4.      Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Fitomento.com i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Fitomento sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96 21-500 Biała Podlaska,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Więcej artykułów…

FITOMENTO Sp. z o.o.

KONTAKT

Znajdź nas