Brak produktów w koszyku.

Art. 1. Pojęcia i definicje

 1. Fitomento– Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144.
 2. Serwis/Portal  – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.fitomento.com prowadzony przez Fitomento.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 4. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Fitomento Sp. z o.o. 
 5. Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług świadczonych przez Fitomento oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fitomento na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.
 7. Usługi Płatne – usługi świadczone przez Fitomento odpłatnie na rzecz Użytkowników.
 8. Usługi Bezpłatne – wszystkie Usługi świadczone w przez Fitomento w Serwisie, które nie stanowią Usług Płatnych.
 9. Baza Kont – zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Fitomento.
 10. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie oraz tworzone i wykonywane przez Użytkownika treningi.
 11. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.fitomento.com/index.php/rejestracja oraz w ramach innych formularzy, których uzupełnienie niezbędne jest do prawidłowego świadczenia Usług przez Fitomento informacje, przetwarzane przez Fitomento w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Fitomento, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 12. Login/Nazwa Użytkownika – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
 13. Konto– dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on Dane i zarządza nimi.
 14. Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca Dane udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Fitomento na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Fitomento a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 16. Wiarygodna Wiadomość– wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Fitomento (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.
 17. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 18. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych w danym okresie; Długość trwania Abonamentu może różnić się w zależności od rodzaju Usługi Płatnej. Długości trwania Abonamentów dla poszczególnych Usług Płatnych wyszczególnione są na stronie internetowej Serwisu: https://www.fitomento.com/wykup-dostep i stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.

Art. 2. Informacje podstawowe

 1. Serwis Fitomento jest serwisem oferującym usługi opisane w poniższym regulaminie. Każda osoba korzystająca z serwisu i jego usług oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu, akceptuje jego warunki i dobrowolnie zgadza się przestrzegać postanowień zawartych w tym dokumencie.
 2. Serwis Fitomento jest serwisem bezpłatnym, za wyjątkiem Usług Płatnych.
 3. Informacje o Usługach Płatnych i ich cenach dostępne są na stronach Serwisu je opisujących.
 4. Serwis Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje działań związanych z korzystaniem z jego Usług.
 5. Regulamin określa zasady działania Serwisu Fitomento funkcjonującego pod domeną: https://www.fitomento.com/ oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fitomento jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 8. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 9. Zawarcie umowy świadczenia Usług Bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Osobę. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług Bezpłatnych wymaga zarejestrowania w Serwisie.
 10. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług Płatnych wymaga zarejestrowania w Serwisie. 
 11. Zawarcie umowy świadczenia Usług Płatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 12. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są Usługi Płatne ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych Usług przez Fitomento następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy oraz świadczenia dokonane przez Fitomento w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
 13. Usługi Płatne i Usługi Bezpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 14. Usługi świadczone są w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 15. Fitomento informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Fitomento a Użytkownikiem. Fitomento zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 16. Fitomento zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, jednakże Fitomento zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 17. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w art 2. ust. 12 Regulaminu Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Użytkownik składa Fitomento oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Fitomento wskazany w art. I ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@fitomento.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownikowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Fitomento otrzymało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami.
 18. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 19. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 20. Publikowaneprzez Użytkowników w Serwisie treści w postaci: informacji, komentarzy, recenzji lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.

Art. 3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, al. Jana Pawła II 96.
 2. Prowadzenie przez Fitomento Serwisu obejmuje przede wszystkim:
  1. stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez Fitomento Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami, a także:
  2. stworzenie platformy umożliwiającej Użytkownikom:
   – korzystanie z bazy ćwiczeń i treningów oraz tworzenie przez Użytkowników własnych treningów z wykorzystaniem dostępnej w Serwisie bazy ćwiczeń,
   – zbieranie punktów poprzez zatwierdzanie wykonanych ćwiczeń i treningów,
   – obserwowanie swoich postępów w zakresie aktywności fizycznej,
  3. udostępnianie przez Fitomento przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych,  
  4. świadczenie Usług. 
 3. Niezbędnym dla korzystania z Usług jest:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem (przeglądarką internetową) służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu,
  2. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.
  3. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt a) powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

Art. 4.  Korzystanie z usług serwisu

 1. Użytkownikiem Serwisu mogą być tylko osoby dorosłe, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Niektóre z Usług dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  1. posiadają Konto w Serwisie,
  2. zalogowali się do swojego Konta w Serwisie,
  3. opłacili poszczególne Usługi, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
  4. przed przystąpieniem do korzystania z Usług ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z Usług,
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Fitomento Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne.
 5. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Fitomento.
 6. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem https://www.fitomento.com/index.php/rejestracja  oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik  Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych. Dodatkowe Dane Użytkownik może, ale nie musi uzupełnić na swoim profilu po zalogowaniu się do Serwisu.
 8. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
 9. Serwis może w dowolnym momencie zawiesić dostarczanie Usług Bezpłatnych każdemu Użytkownikowi. W szczególnych przypadkach Serwis ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny takiego działania.
 10. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z Regulaminem.
 11. Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania treści erotycznych, nieetycznych, niezgodnych z prawem.
 12. Użytkownikowi zabrania się publikowania treści obraźliwych i o charakterze ofensywnym.
 13. Użytkownikowi zabrania się reklamy, promocji innych podmiotów, wysyłania niechcianych wiadomości innym Użytkownikom serwisu. Karą jest usunięcie Konta.
 14. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 15. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 16. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 17. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania materiałów pomocniczych i reklamowych (Fitomento oraz Partnerów Fitomento) na adres e-mail podany przy rejestracji przez Użytkownika.
 18. Informacje o zakupie, cenach i rozliczeniach znajdują się na odpowiednich stronach Serwisu.
 19. Użytkownicy wykonujący ćwiczenia w związku z korzystaniem z Usług powinni szczególną uwagę zwracać na:
  • uważne i odpowiedzialne wykonywanie ćwiczeń,
  • wykonanie przed ćwiczeniami rozgrzewki, co pomoże uniknąć urazów,
  • to, że ćwiczenia przeznaczone są dla osób zdrowych, nieposiadających przeciwwskazań od lekarza na wykonywanie ćwiczeń,
  • to, że poziom zaawansowania i intensywność treningu należy dostosować do wydolności swojego organizmu,
  • upewnienie się przed treningiem, że wokół Użytkownika znajduje się wystarczająco dużo miejsca, umożliwiającego swobodne wykonywanie ćwiczeń,
  • to że, zalecane jest wykonywanie ćwiczeń na macie do ćwiczeń co zminimalizuje ryzyko poślizgnięcia się i urazu,
  • to, że przed wykonywaniem ćwiczeń należy skonsultować się z odpowiednim lekarzem,
  • to, że niektóre ćwiczenia mogą być nieodpowiednie dla pewnych osób, a próby ich wykonania mogą przyczynić się do kontuzji,
  • to, że żadne informacje zawarte w serwisie  Fitomento nie mogą być traktowane jako porady lekarskie.
 20. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki korzystania z Usług, w tym za skutki wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 21. Użytkownik przed rozpoczęciem, wdrożeniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek informacji, danych dostępnychw Serwisie, konsultuje się z lekarzem i ustala z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzi także na bieżąco w trakcie korzystania z planów treningowych przygotowanych dla niego w ramach Usług. Użytkownik  wykorzystuje dostępne na Portalu Dane oraz korzysta z Usług na własną odpowiedzialność.
 22. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Fitomento, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych lub dodanych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
  • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Fitomento Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Konto Użytkownika informacji systemowych (powiadomień, wiadomości od Fitomento oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu);
  • umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
  • jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  • akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  • akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Fitomento w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań, rozpowszechniają treści erotyczne, nieetyczne, niezgodne z prawem, obraźliwe, ofensywne;
  • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Fitomento wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam;
  • w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Fitomento zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

Art. 5. Usługi Bezpłatne

 1. Usługami Bezpłatnymi są wszystkie usługi świadczone przez Fitomento w Serwisie, które nie stanowią Usług Płatnych.
 2. Zawarcie umowy świadczenia Usług Bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Osobę. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług Bezpłatnych wymaga zarejestrowania w Serwisie.

Art. 6. Usługi Płatne

A.     Zakres Usług Płatnych

 1. Usługami Płatnymi świadczonymi przez Fitomento są:
  • opcja premium 85 treningów Fitomento+ na okres ważności Abonamentu składająca się z odpowiedniej liczby treningów, a także możliwości korzystania ze statystyk: Wymiary i waga.
  • Plany treningowe, których charakterystyka opisana jest na wybranych stronach serwisu.
 2. Treningi, o których mowa w ust.1 pkt.1.1 niniejszego artykułu, udostępniane są Użytkownikowi w Serwisie w specjalnej zakładce ‘85 treningów Fitomento+’.
 3. Plany treningowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2. niniejszego artykułu, udostępniane są Użytkownikom na wybranych stronach serwisu
 4. Usługi Płatne dokładnie opisane są na stronach internetowych: https://www.fitomento.com/85-treningow-fitomento , https://www.fitomento.com/plan-treningowy , https://www.fitomento.com/plan-treningowy-spalanie , https://www.fitomento.com/plan-treningowy-na-mase , https://www.fitomento.com/plan-treningowy-na-mase-dla-zaawansowanych i stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.
 5. Długość trwania poszczególnych Abonamentów na poszczególne Usługi Płatne wyszczególnione są na stronie internetowej Serwisu: https://www.fitomento.com/wykup-dostep i stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.
 6. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Płatnych Użytkownik winien:
  • posiadać aktywne Konto w Serwisie
  • dokonać wyboru Usługi Płatnej, z jakiej chce skorzystać,
  • oświadczyć, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez Fitomento poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym,
  • przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, dokonać opłaty wybranego Abonamentu.

B.     Warunki korzystania z Usług Płatnych

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług Płatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 2. Umowa świadczenia Usługi Płatnej rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa Płatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług Płatnych nastąpi, z zastrzeżeniem ust.14 niniejszego art., na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty.
 4. Fitomento oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z Usług Płatnych ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Usług Fitomento, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z Usług Fitomento. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Fitomento, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej. Wynagrodzenie Fitomento z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z Usług Płatnych lub Usług Bezpłatnych skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 6. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że treningi oraz plany treningowe oferowane w ramach Usług mimo, iż przygotowywane zostały z należytą starannością, w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Fitomento nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że  nie wszystkie ćwiczenia mogą być odpowiednie dla każdej osoby, a każda aktywność fizyczna może wiązać się z ryzykiem kontuzji. Żadna informacja zawarta w ramach oferowanych usług nie może być traktowana jak porada lekarska. 
 8. W przypadku braku dostępności w danym momencie Usługi Płatnej, Użytkownik może skontaktować się z Fitomento drogą elektroniczną w celu dokonanie ewentualnej rezerwacji.
 9. Treningi, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach Usługi Płatnej, Użytkownik może wykorzystywać tylko we własnym zakresie, tj. nie może udostępniać tych treningów innym osobom, w tym innym Użytkownikom Serwisu.

C.     Opłaty

 1. Jednym z warunków korzystania przez użytkownika z Usług Płatnych jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu.
 2. Ceny poszczególnych Usług Płatnych publikowane są na stronie: https://www.fitomento.com/wykup-dostepi stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.
 3. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Uruchomienie zamówionej Usługi Płatnej następuje po wpłynięciu należności na konto Fitomento lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Okres Abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do Usługi, a nie od daty dokonania zamówienia.
 5. Należność za zamówioną Usługę Użytkownik może uregulować w następujący sposób:
  • płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Płatność za pomocą przelewu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, będącego operatorem płatności. Operatorem płatności za Usługi Płatne jest Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis Przelewy24.pl.  Po wybraniu opcji płatności Użytkownik przekierowywany jest do stosownej strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym. Sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym systemem potwierdzeń gwarantujących, iż przekazane pieniądze trafią na konto Serwisu i zostaną odpowiednio skojarzone z dokonaną transakcją.
  • płatność bezpośrednio na konto Spółki. W przypadku tej opcji, Użytkownik kontaktuje się z Fitomento pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@fitomento.com. Po otrzymaniu numeru konta, Użytkownik dokonuje przelewu żądanej kwoty na konto Fitomento, a następnie przesyła potwierdzenie przelewu na adres e-mail: kontakt@fitomento.com. Usługa Płatna zostanie uruchomiona na koncie Użytkownika w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie Fitomento.
 6. Dokument dowodu zakupu (faktura VAT) wysyłany jest na życzenie Użytkownika.
 7. Po wygaśnięciu opłaconego okresu Abonamentu dostęp do Usługi Płatnej jest zablokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania Abonamentu na kolejny okres.

Art.7 . Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Fitomento”), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) 
 2. Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu Fitomento.
 3. Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Art. 8. Ochrona prywatności

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Fitomento Sp. z o.o. przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fitomento.com

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:

 • Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy)oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 • Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.
 • Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH RZETWARZANYCH PRZEZ FITOMENTO 

 • Podanie danych przy rejestracji w portalu jest dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto w Fitomento.com i korzystać z opcji zakupów po rejestracji. 
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji marketingowych od Fitomento

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
 • Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Uzytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. 
 • Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 • Fitomento korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Fitomento. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .Użytkownik może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • Witryna www.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.

PLIKI COOKIES

 • Portal Fitomento używa mechanizmu cookies. Cookies to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Mechanizm cookies, poprzez zapisywanie krótkich, anonimowych informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Celem takiego działania jest udoskonalanie Serwisu, udostępnienie możliwości personalizacji usług, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają.
 • Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Fitomento lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 • Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy.
 • Stosowane na stronach Fitomento pliki cookies wykorzystywane są w celu:

–  tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności

–  optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;

–  mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785)

Art. 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Fitomento Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia przez Fitomento (a gdyby to nie było możliwe, Fitomento poinformuje Użytkownika w tym okresie,kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona), a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Fitomento stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z Usługami. 
 5. Postanowienia ust. 1-4 powyżej znajdują zastosowanie zarówno do reklamacji dotyczących Usług Płatnych, Usług Bezpłatnych, jak też stanowią tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 10. Zablokowanie i/lub usunięcie konta

 1. Fitomento ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Fitomento ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
 4. Usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie stanowi:
  • wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie Usług Bezpłatnych,
  • rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług Płatnych na zasadach określonych przepisem art. 746 kodeksu cywilnego.
 5. Usunięcie ‘konta przez Użytkownika następuje w drodze następującej procedury: należy zalogować się na www.fitomento.com, przejść do zakładki ‘Mój profil’, następnie ‘edytuj profil’, nacisnąć znajdujący się po prawej stronie przycisk ‘Usuń konto’ i potwierdzić chęć usunięcia konta.   Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
 6. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
 7. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
  • należytego rozliczenia Usług w ramach Portalu;
  • należytego zakończenia wykonywania Usług na rzecz Użytkownika;
  • objęcia Użytkowników szczególną ochroną.
 8. Umowa może zostać rozwiązana przez Fitomento poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:  
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Fitomento;
  • umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;  
  • otrzymania przez Fitomento Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;  
  • otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
  • kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
 9. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Fitomento zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Fitomento.
 10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez  Fitomento to, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Fitomento.  
 11. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Fitomento zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług.

Art. 11. Tryb powiadamiania o naruszeniu regulaminu

 1. O naruszeniu regulaminu uczestnicy mogą informować Fitomento pod adresem internetowym https://www.fitomento.com/index.php/kontakt
 2. Zgłoszenie naruszenia regulaminu powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej naruszenie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia dokładną datę zdarzenia.
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Fitomento.

Art. 12. Odpowiedzialność Fitomento

 1. Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Fitomento informacji, ćwiczeń, treningów, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Fitomento zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 3. Fitomento nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 
 4. Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania Serwisu
 5. Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych, informacji zawartych na stronach Fitomento. Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z korzystaniem z udostępnianej przez Fitomento bazy ćwiczeń, czy treningów.
 6. Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Fitomento nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Fitomento w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
 8. Fitomento zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące do podejmowania jakichkolwiek decyzji, jako porada lekarska.
 9. Fitomento nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.fitomento.com, do których linki zawarto w Serwisie.

Art. 12.  Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie treści i obrazy w tym artykuły, informacje, filmy, materiały udostępniane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług są własnością Fitomento, Partnerów lub osób trzecich działających w imieniu lub współpracujących z Fitomento, kopiowanie ich i wykorzystywanie bez zgody właściciela jest surowo zabronione.
 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Fitomento poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Baza ćwiczeń z filmami i opisami znajdująca się w Serwisie Fitomento.com chroniona jest prawem autorskim. Zabronione jest jej kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób.
 4. Nazwa, logotyp oraz headline Fitomento są własnością niematerialną Fitomento, bez zgody właściciela nie mogą być powielane i używane.
 5. Zasadnicze funkcjonalności platformy Fitomento, pozostają własnością intelektualną Fitomento. Przyjęty w na stronach Fitomento wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 6. Fitomento zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.   
 7. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Fitomento udostępnia na stronach Fitomento na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 8. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Fitomento, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 9. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Fitomento nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 10. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Fitomento jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 11. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści.
 12. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Fitomento treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 13. Użytkownicy udostępniający na stronach Fitomento treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Fitomento niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
 14. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług oraz wygląd i treść Serwisu stanowią własność Fitomento i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Fitomento na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

Art. 13. Prawa Autorskie

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Fitomento niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

Art. 14. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. Fitomento zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. Zmiana Regulaminu:
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Fitomento.com i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Fitomento sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96 21-500 Biała Podlaska,  info@fitomento.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.